Darmowa dostawa: Zrób u nas zakupy za minimum 300zł (bez ograniczeń ilości, wagi czy rozmiaru), wybierz GLS za 0zł i ciesz się nowym dywanem! 

Przy pierwszym zamówieniu możesz otrzymać 5% rabatu! Rabat zostanie przyznany podczas składania pierwszego zamówienia, każdemu klientowi który zarejestruje się w sklepie.

translator
 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dywanowo.pl

 

Regulamin został oparty na podstawach prawnych:

 1. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dywanowo.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „sklepem”, prowadzony jest przez spółkę OAZA BIS Sp.z o.o. z siedzibą przy ul.1 Maja 37A        87-200 Wąbrzeźno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu, kapitał zakładowy 5 000 zł wpłacony, pod numerem KRS:0000710681; NIP:8781802861 REGON 369045710, adres do korespondencji, w tym składania reklamacji: ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno, adres poczty elektronicznej: shop@dywanowo.pl numer telefonu + 48 732 220 231 / 578 919 415
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, zasady sprzedaży oferowanych produktów oraz prawa i obowiązki klientów i sprzedawcy.
 3. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 4. Wszystkie produkty zamieszczone w katalogu produktów Sklepu Internetowego są produktami fabrycznie nowymi wolnymi od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta.
 5. Ceny wszystkich produktów są cenami brutto zawierającymi podatek VAT podanymi w polskich złotych.
 6. Informujemy, iż zdjęcia produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym, opisy produktów oraz znaki towarowe należą do właściciela Sklepu i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie oraz ich rozpowszechnianiem w części lub w całości jest zabronione bez zgody właściciela.
 7. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet  oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazanie jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym przez Klienta, a w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także w sytuacji postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu Internetowego lub będący uciążliwym dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części Produktów oferowanych w Sklepie.
 8. Na stronie internetowej Sklepu stosowany jest mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania zapisywane są na dysku twardym urządzenia Klienta. Pliki „cookies” pozwalają na poprawne działanie strony internetowej, nie niszczą ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta, a także zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient ma możliwość wyłączenia plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednak może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 9. Klient korzystający z usług Sklepu zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przepisami prawa, korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego działania oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 10. Aby skorzystać z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu, konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail) oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron www.
 11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta regulaminu Sklepu.

 

II. Definicje 

 1. Sklep Internetowy – sklep prowadzący działalność pod adresem http://www.dywanowo.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 3. Sprzedawca - Spółka OAZA BIS Sp.z o.o. z siedzibą przy ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710681 NIP:88781802861, REGON 369045710, adres do korespondencji, w tym składania reklamacji: ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno, adres poczty elektronicznej: shop@dywanowo.pl; numer telefonu + 48 732 220 231 / 578 919 415
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Katalog produktów – lista produktów prezentowana w Sklepie Internetowym przez Spółkę OAZA BIS Sp.z o.o. , będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych klientowi zarejestrowanemu w Sklepie Internetowym.
 7. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna lub podmiot posiadający konto w Sklepie Internetowym, założone zgodnie z regulaminem Sklepu.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca nabycia przez Klienta produktu umieszczonego w Katalogu produktów Sklepu Internetowego.
 9. Dzień roboczy – okres 1 dnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Wszelkie informacje o produktach, a w szczególności ich opisy, parametry i ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży, nie stanowią zaś oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym skierowaną do Sprzedawcy.
 3. Ceny oferowanych towarów znajdujące się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 4. Ceny oferowanych towarów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszystkich innych kosztów, które Klient poniesie w związku z umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy składaniu zamówienia, wyborze sposobu dostawy oraz formy płatności.
 5. Zamówienia mogą być składane: .
  1.  w serwisie Sklepu Internetowego
  2. telefonicznie pod nr telefonu +48 732 220 231 / 578 919 415
  3. pocztą elektroniczną na adres:shop@dywanowo.pl
 6. Zamówienia składane w Serwisie Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, natomiast zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z cechami produktu, jego zdjęciem zamieszczonym w Katalogu Produktów oraz opisem. W przypadku pytań związanych z produktem Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.
 8. Złożenie zamówienia w Serwisie Sklepu Internetowego wymaga od Klienta zarejestrowania się na stronie internetowej Sklepu.
 9. Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stornie Sklepu oraz przesłanie go do Sklepu. Poprawnie złożone zamówienie zawiera:
  1. Dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika.
  2. Przynajmniej jedną pozycję towaru z liczbą sztuk i ceną jednostkową, a w przypadku więcej niż jednego towaru informację o liczbie zamawianych sztuk poszczególnych produktów wraz z ich ceną jednostkową.
  3. Łączną wartość zamówienia
  4. Wybrana formę dostawy
  5. Łączną wartość zamówienia ze wszystkimi kosztami dodatkowymi
  6. Sposób płatności
  7. Informacje o prawie odstępstwa od umowy w terminie 14 dni
  8. Opcje akceptacji regulaminu
  9. Informacje, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 12. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.
 13. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwa wysyłka poza granice Polski po uzgodnieniu ze sprzedawcą warunków oraz kosztów dostawy.
 14. Sprzedawca jako dokument sprzedaży wystawia domyślnie paragon fiskalny lub fakturę VAT, jeżeli Klient w uwagach formularza zamówień zgłosi chęć otrzymania faktury VAT.
 15. Po wpłynięciu złożonego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia.
 16. Po potwierdzeniu zamówienia Klient informowany jest  o przyjęciu zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty o której mowa w pkt.2 i zawarciu Umowy sprzedaży.
 17. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni robocze od momentu potwierdzenia przez Sklep dostępności zamówionych towarów.
 18. Do terminu realizacji należy dodać czas dostawy przez firmę kurierską.
 19. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu, Sprzedawca proponuje alternatywny termin realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia.
 20. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient przesyła wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy udostępniony na stronie Sklepu Internetowego. Klient w przesyłanej wiadomości określa: Produkt, ilość zamawianego Produktu, wybraną formę płatności oraz podaje swoje dane teleadresowe.
 21. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny.
 22. W przypadku Zamówienia realizowanego drogą telefoniczną, Klient korzysta z numeru telefonu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający zamówienie określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wskazuje wybraną formę płatności oraz adres i sposób dostawy. Podczas przyjmowania zamówienia telefonicznego Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o całkowitej wartości zamówienia, w tym także o wielkości kosztów Dostawy określonych automatycznie lub skalkulowanych przez Sprzedawcę (w przypadku braku możliwości automatycznego określenia kosztów), a także o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Jeżeli obie strony zaakceptują warunki zawieranej umowy, Klient określa adres pod który Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta.

 IV. Sposoby i terminy płatności

 1. Na etapie składania zamówienia Klient jest możliwość wyboru następujących sposobów płatności:
  1. przedpłata - płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, numer rachunku bankowego:                          BGŻ BNP PARIBAS 68 1600 1462 1814 7341 3000 0001 Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty klienta.
  2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  3. płatność PayU, płatności Shoper
  4. płatności kartą płatniczą:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowym od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w przypadku braku płatności w w/w terminie zamówienie zostaje anulowane;
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności podczas odbioru przesyłki.
  3. Płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu PayU, płatności Shoper
  4. Płatność kartą płatniczą - płatność następuje poprzez obciążenie rachunku przypisanego do karty. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.W przypadku wystąpienia
   konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
   płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
   karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Informacje na temat sposobów i terminów płatności dostępne są również w zakładce „Formy płatności” na stronie internetowej Sklepu.

 

V. Warunki dostawy

 1. Dostawa produktów jest dostępna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa produktów jest odpłatna. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy są dostępne w zakładce „Czas i koszty dostawy” w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Dostawa zamówionego i potwierdzonego towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres. Produkty o krótszym boku większym niż 200 cm wysyłamy złożone, nie w rulonie. W przypadku dywanów o boku większym niż 200 cm, których złożenie nie jest możliwe, wysyłka następuje za pośrednictwem firmy Ambro Express lub DPD.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru. Jeśli przesyłka jest uszkodzona Klient ma prawo nie przyjmować jej jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sklepu wysyłając najpóźniej tego samego dnia wiadomość e-mail lub kontaktując się telefonicznie.
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 6. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka kurierska
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni, chyba, że w karcie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podany jest krótszy termin. W przypadku zamówienia Produktów z różnymi terminami dostawy obowiązującym jest ten, który podano jako termin najdłuższy.
 8. Bieg terminu dostawy liczony jest w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy,
  2. w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem - od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę,
  3. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

VI.Zmiana i anulowanie zamówienia 

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta ze Sprzedawcą (telefonicznie bądź mailowo). Użytkownicy niezarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Sprzedawcę procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Sprzedawca informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta.
 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.
 4. Klienci zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.
 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.                       

 

VII. Reklamacje 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca względem Klienta ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat licząc od daty otrzymania Produktu. W przypadku reklamacji zamówionych Produktów należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem OAZA BIS Sp.z o.o. ul. 1 Maja 37 A 87-200 Wąbrzeźno lub pod adresem poczty elektronicznej: shop@dywanowo.pl
 3. Zgłaszając reklamację należy podać:
  - imię i nazwisko zamawiającego
  - nr zamówienia (znajdujący się na potwierdzeniu)
  - nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
  - opis przedmiotu reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Jeżeli jednak doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wówczas Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.        
 7. W przypadku, gdy Klient realizuje swe prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres i koszt Sprzedawcy.
 8. Klient traci prawa do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od czasu wydania Towaru Klientowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 9. Wskazane jest, aby do reklamowanego Towaru Klient dołączył dowód zakupu lub jego kopie, gdyż ułatwi to rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.  
 10. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania Klientowi produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Dostawcę . W przypadku, gdy Klient sam wybrał Dostawcę, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, wówczas ryzyko to ponosi Klient.

 

VIII. Prawo odstąpienia, zwroty towaru 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pomocą:
  1. formularza odstąpienia od Umowy dostępnego w pliku
  2. złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sprzedawcy OAZA BIS Sp.z o.o. ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno) albo w formie elektronicznej (przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: shop@dywanowo.pl).

 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi.

 5. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar niezwłocznie wraz z dowodem jego zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT), jednak w terminie nieprzekraczającym 14 dni począwszy od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 6. Sprzedawca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Przy odstąpieniu od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, chyba  że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

 10. Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie kupującego (np. Towary cięte, obszywane itp.). Towary takie otrzymują właściwości określone przez Kupującego lub są ściśle związane z jego osobą. Zamówienia dotyczące tych towarów posiadają status specjalnych. Powyższe nie uchybia przepisom o prawie do reklamacji towarów wadliwych.

 11. Produkty z kategorii sztuczne trawy są przygotowywane i docinane na indywidualne zamówienie kupującego, z tego też powodu nie podlegają zwrotowi.

 12. W przypadku wysyłki 2 lub więcej przedmiotów w jednej paczce, koszt wysyłki to koszt wysyłki paczki, i jest naliczany niezależnie  od ilości wysłanych przedmiotów. 

 

IX. Ochrona danych osobowych  

 1. Dane osobowe każdego klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem i są wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury/rachunku oraz dostawy Produktów.
 2. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski (https://holding.wp.pl/poufnosc).W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu.

 

X. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta.
 2. Regulamin dotyczy transakcji  zawieranych wyłącznie między Sprzedawcą a Konsumentem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium